fundacja człowiek i środowisko

Fundacja „Człowiek i Środowisko”
razem dla dobra Ziemi

fundacja człowiek i środowisko razem dla dobra ziemi

O fundacji

Cele działania fundacji:

 • działalność edukacyjno-informacyjna popularyzująca ekologię:
 • inicjowanie, prowadzenie i wspieranie badań zanieczyszczeń Regionu Łódzkiego;
 • poszerzanie wiedzy na temat ekologii, upowszechnienie świadomości zależności pomiędzy zdrowiem człowieka i całego społeczeństwa a stanem środowiska naturalnego;
 • rozwój aktywności obywatelskiej , społecznej i świadomości europejskiej wśród młodzieży i dorosłych,
 • inicjowanie i popularyzowanie idei związanych z edukacją obywatelską , społeczną i europejską,
 • przygotowanie młodzieży i dorosłych do prowadzenia działalności publicznej,
 • upowszechnianie wiedzy obywatelskiej, znajomości prawa oraz funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego,
 • kształtowanie wśród młodzieży i dorosłych postaw pozwalających przeciwstawić się wszelkim zagrożeniom /przemoc, alkoholizm, narkotyki, przestępczość, sekty/
 • przyczynianie się do tworzenia tożsamości środowiskowej poprzez animowanie i stymulowanie przedsięwzięć w obszarze edukacji, kultury, ochrony zdrowia i sportu,
 • wyzwalanie energii w społecznościach lokalnych pozwalającej na realizację postawionych celów

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie działalności edukacyjnej wśród młodzieży uczącej się w szkołach oraz dorosłych, popularyzującej idee związane z edukacją ekologiczną, obywatelską, społeczną europejską, profilaktyką uzależnień,
 • merytoryczną opiekę nad tą młodzieżą,
 • sprawowanie opieki i patronatu nad klasami o profilu ekologicznym, społecznym, europejskim, prozdrowotnym w szkołach,
 • podjęcie cyklu badań nad zanieczyszczeniami powietrza Regionu Łódzkiego i innych regionów zurbanizowanych w Polsce, także z udziałem młodzieży szkolnej,
 • działalność wydawniczą, publikacje prac dotyczących ochrony przyrody, kształtowania postaw obywatelskich, europejskich, społecznych oraz profilaktyki uzależnień ,
 • działalność gospodarczą celem pozyskania niezbędnych środków,
 • współpracę z wszelkimi organizacjami, organami władzy państwowej i samorządowej, instytucjami, a także osobami fizycznymi zainteresowanymi krzewieniem wiedzy ekologicznej, obywatelskiej, europejskiej, społecznej a także zajmującymi się profilaktyką uzależnień,

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

 • Działalność oświatowa, naukowa i szkoleniowa;
 • Działalność wydawnicza;
 • Działalność w zakresie tzw. zdrowej turystyki i rekreacji;
 • Reklama, marketing i promocja celów działania Fundacji;
 • Usługi projektowe;
 • Prace naukowo – badawcze;
 • Działalność handlowa;
 • Wystawiennictwo.